ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ต.ค. 2563
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanc Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ต.ค. 2563
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 ก.ย. 2563
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ก.ย. 2563
6 การตรวจสอบสถานะและรับแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ก.ย. 2563
7 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งดเบี้ยปรับและเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 ส.ค. 2563
8 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ส.ค. 2563
9 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ส.ค. 2563
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
14 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39